Subaru ads at Clubza

ความเป็นมา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.  2528  หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงได้มีรับสั่งให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปสำรวจสภาพพื้นที่หมู่บ้านม่อนเงาะ  ตำบลเมืองก๋าย  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งมีชาวไทยภูเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่ในพื้นที่  และได้ตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยด้วยการปลูกฝิ่น และพืชไร่ทุกปี  มีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน  เพื่อประกอบการพิจารณา ในการวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของชาวเขา และ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะจึงเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยเริ่มดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมด้านพืชผักเป็นลำดับแรก ต่อมาได้ทำการขยายผลการดำเนินงานไปในด้านพัฒนาสังคมและกิจกรรมกลุ่ม จนสามารถดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พร้อมทั้งได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไป

ที่มา : royalprojectthailand.com

Add comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น