Subaru ads at Clubza

มร.โทนี่ เมนารด์ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิ จยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ บริษัท มิชลิน อาร์ โอ เอช จำกัด ในเครือสยามมิชลิน เปิดเผยว่า จากนโยบายของมิชลินที่มีความมุ่งสร้างการสัญจรที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมด้านความปลอดภัยบนท้องถนน จึงได้ร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ  และมูลนิธิเมาไม่ขับ จัดแคมเปญตรวจเช็คสภาพรถและสภาพยางรถยนต์ฟรี โดยมุ่งเน้นรถตู้โดยสารสาธารณะและรถยนต์ทั่วไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ ให้ผู้ขับขี่ได้ตระหนักถึงการขั บขี่อย่างปลอดภัย โดยจัดผู้เชี่ยวชาญร่วมให้บริ การฟรีระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 25609 ตั้งแต่เวลา10.00-16.00น.ณ บริเวณ ชานชาลาที่ 3 สถานีขนส่งรถตู้หมอชิต กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่เราจัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์เรื่องความปลอดภัยเพื่อให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึ งความสำคัญและเพิ่มความใส่ ใจในเรื่องของการเตรียมความพร้ อมของสภาพรถก่อนออกเดินทางหรือก่อนให้บริการผู้โดยสารโดยเฉพาะยางรถยนต์ซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างพาหนะกับพื้นผิวถนนเราเน้นให้ผู้ขับขี่เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการดู แลรักษายางรถยนต์ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

ที่มา : บริษัท มิชลิน อาร์ โอ เอช จำกัด

Add comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น